پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی

 

معرفی  پژوهشکده

گروه های پژوهشی پژوهشکده :
گروه پژوهشی مواد غذایی
گروه پژوهشی میکروبیولوژی
گروه پژوهشی بیولوژی

ارتباط با دفتر پژوهشکده

دفتر آناليز ريسك