آیین نامه ها

دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری
آیین نامه انتخاب و تقدیر از پژوهشگران برتر
پرسشنامه شرکت در جشنواره انتخاب و تقدیر از پژوهشگران برتر
شرکت های دانش بنیان و ...
 
 دفتر امور هیات علمی
شیوه نامه اجرایی نحوه ارزیابی ماده یک آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی
فلوچارت نحوه ورود به خدمت و مراحل استخدام پیمانی پژوهشگاه استاندارد
آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
دستور العمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور متقاضیان تبدیل وضعیت به عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد
دستورالعمل اجرایی خدمت موظف، اعطای ترفیع سالیانه و رکود علمی اعضای هیات علمی  
 
دفتر تدوین
دستور العمل شرکت در همایش‌ها و کمیته‌های فنی تدوین استاندارد بین المللی
 
دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی
آیین نامه ایجاد کرسی استانداردسازی در موسسات علمی داوطلب
 
دفتر امور اداری و خدمات کارکنان
آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات عالی، پژوهشی و فناوری
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
دفتر آناليز ريسك