آیین نامه ها

دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری
آیین نامه انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده
پرسشنامه شرکت در جشنواره انتخاب و تقدیر از پژوهشگران برتر
شرکت های دانش بنیان و ...
 
 دفتر امور هیات علمی
شیوه نامه اجرایی نحوه ارزیابی ماده یک آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی
فلوچارت نحوه ورود به خدمت و مراحل استخدام پیمانی پژوهشگاه استاندارد
آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
دستور العمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور متقاضیان تبدیل وضعیت به عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد
دستورالعمل اجرایی خدمت موظف، اعطای ترفیع سالیانه و رکود علمی اعضای هیات علمی  
 
دفتر تدوین
دستور العمل شرکت در همایش‌ها و کمیته‌های فنی تدوین استاندارد بین المللی
 
دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی
آیین نامه ایجاد کرسی استانداردسازی در موسسات علمی داوطلب
 
دفتر امور اداری و خدمات کارکنان
آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات عالی، پژوهشی و فناوری
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی - دانلود فایل قابل جستجو (مختص همکاران پژوهشگاه)
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی - دانلود فایل قابل جستجو (مختص همکاران پژوهشگاه)
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
آیین نامه ایجاد کرسی استاندارد سازی در موسسات علمی داوطلب
دفتر آناليز ريسك