ریاستحسن سرشتی

  ارتباط مستقیم با رئیس پژوهشگاه 

(این ارتباط منحصر به شبکه داخلی پژوهشگاه استاندارد می باشد.)

عنوان شغل: رئیس پژوهشگاه استاندارد

آدرس الکترونیکی : h.sereshti [at] standard.ac.ir

 

دفتر آناليز ريسك