تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده درآبان ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آبان ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

لاستیک-رواداری های محصولات-قسمت1:رواداری های ابعادی

ویژگی‌ها

15112-1

ماهرو خالقی مقدم

2

لاستیک-رواداری های محصولات-قسمت 2:رواداری های هندسی

ویژگی‌ها

15112-2

ماهرو خالقی مقدم

دفتر آناليز ريسك