تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مهر ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مهر ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

پودرهای شوینده- پودر لباسشویی دستی

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

141
(تجدید نظر هفتم)
باقر احسانی گرگری
2

پودرهای شوینده- پودر لباسشویی ماشینی

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

2040
(تجدید نظر هفتم)
باقر احسانی گرگری
3

پوشش بیرونی برای خطوط لوله مدفون یا غوطه‌ور مورد استفاده در سامانه‌های لوله‌گذاری- قسمت3: پوشش محل اتصال میدانی

ویژگی‌ها 21583-3 الهام ابراهیم
4

نوار درزبندی پلی(تترا فلوئور و اتیلن)سینتر نشده برای مصارف عمومی

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

5553
(تجدید نظر اول)
الهام ابراهیم
5

اندازه‌گیری نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته تگ

روش آزمون 15533 حسن بیگلری
دفتر آناليز ريسك