تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در فروردین و اردیبهشت ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی و دفاتر ستادی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

چرم -چرم لباسی

اصلاحیه 78
(اصلاحیه شماره 1)
مریم سمسارها
2

چرم-آزمون های فیزیکی و مکانیکی-تعیین چگالی ظاهری و جرم در واحد سطح

روش آزمون 880
(تجدید نظر دوم)
مریم سمسارها
3

چرم-آزمون های فیزیکی و مکانیکی-تعیین میزان دفع آب در چرم لباسی

روش آزمون 11175
(تجدید نظر اول)
مریم سمسارها
4

چرم-تعیین شیمیایی مقدار کروم(6) در چرم-قسمت 1:روش رنگ سنجی

روش آزمون 11168-1 میرم سمسارها
5

چرم-تعیین شیمیایی مقدار کروم(vi)در چرم-قسمت 2:روش کروماتوگرافی

روش آزمون 11168-2 مریم سمسارها
6

نساجی-کالاهای پر شده با پر و کرک-تعیین شاخص قابلیت فشردگی البسه

روش آزمون 22462 میلاد ولی بیگی
7

نساجی-کالاهای پر شده با پر و کرک-اندازه گیری جذب آب مواد پر کننده

روش آزمون 22463 میلاد ولی بیگی
8

نساجی-پر و کرک-تعیین قدرت پرکنندگی(حجم جرمی)

روش آزمون 22464 میلاد ولی بیگی
9

سازه های چوبی-تعیین مقاومت فرورفتگی و مقادیر پی در اتصال های دوبل

روش آزمون 22469 پیمان کاشانی
10

چوب-دیوارکوب از چوب ماسیو پهن برگان برای نماکاری در داخل و خارج ساختمان-اجزای پروفیل ماشین کاری شده

ویژگی ها 22470 پیمان کاشانی
11

چوب-سازه های چوبی میخ،پیچ،مهره و میخ-پرچی باربر

روش آزمون 22471 پیمان کاشانی
12

کفپوش های نساجی-تعیین مقاومت به آسیب دیدگی لبه های بریده شده کفپوش با استفاده از استوانه وترمن اصلاح شده

روش آزمون 8218
(تجدید نظر اول)
جمیله آفاقی
13

کفپوش های نساجی-آزمون تیغه-کفپوش فلوک

روش آزمون 22403 جمیله آفاقی
14

کفپوش های نساجی-آزمون نفوذ ناپذیری در مقابل آب

روش آزمون 22404 جمیله آفاقی
دفتر آناليز ريسك