تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مرداد ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مرداد ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.
ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی بوتن-قسمت 1-کلیات
ویژگی‌ها 14475-1
(تجدید نظر اول)
لاله سنگ سفیدی
2 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی بوتن-قسمت 2:لوله ها
ویژگی‌ها 14475-2
(تجدید نظر اول)
لاله سنگ سفیدی
3 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی بوتن-قسمت 3:اتصالات ویژگی‌ها

14475-3
(تجدید نظر اول)

لاله سنگ سفیدی
4 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی بوتن-قسمت 5:کارایی سامانه
ویژگی‌ها

14475-5
(تجدید نظر اول)

لاله سنگ سفیدی
5

پودر لباسشویی فشرده قالبی

ویژگی‌ها 3333
(تجدید نظر اول)
باقر احسانی گرگری
دفتر آناليز ريسك