انجام آزمون گروه پژوهشی شیمی و پلیمرپژوهشکده شیمی و پتروشیمی- گروه پژوهشی شیمی و پلیمر

گستره کاری/ فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش های آزمون مرتبط

پوشرنگ امولسیونی بر پایه رزین پلی وینیل استات
(
رنگ پلاستیک و نیم پلاستیک)

289

کلیه آزمون ها غیر از پایداری انجماد- ذوب و حداقل دمای تشکیل فیلم

-

جلای الکیدی براق برای مصارف داخلی

1554

کلیه آزمون ها غیر از مقاومت جلا به زرد شدن، عیین رنگ ظاهری جلا، مقاومت به خراش

-

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی حلال پایه

1700

کلیه آزمون ها به غیر از مقاومت به زردگرایی و آزمون تسریع شده مقاومت در برابر نور خورشید

-

رنگ روغنی مات الکیدی حلال پایه جهت مصارف داخل ساختمان

2225

کلیه آزمون ها به غیر از مقاومت در برابر رطوبت

-

رنگ آستری بر پایه رزین الکید و اکسیدآهن

4817

کلیه آزمون ها به غیر از مقاومت در برابر رطوبت و مقاومت در برابر خراش

-

رزین آلکید

2783

کلیه آزمون ها به غیر از مقدار درصد روغن، مقدار درصد انیدرید فتالیک و عدد اسیدی رزین خشک

-

رزین همو پلیمر وینیل استات

5804

کلیه آزمون ها به غیر از درصد منومر آزاد و حداقل دمای تشکیل فیلم

-

رنگ کوره ای

2397

کلیه آزمون ها به غیر از مقاومت در برابر نوار یخچال، سختی قشر خشک رنگ، مقاومت در برابر رطوبت و مقاومت در برابر مه نمک

-

رنگ کوره ای بر پایه رزین آلکید ملامین

4972

کلیه آزمون ها به غیر از تغییر فام، مقاومت در برابر تابش نور UV، مقاومت در برابر رطوبت و سختی قشر خشک رنگ

-

تعیین اندازه ذرات به روش گریندومتر

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

تعیین ویسکوزیته کربس

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

تعیین ویسکوزیته به روش بروکفیلد

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

تعیین وزن مخصوص با پیکنومتر فلزی

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

تعیین خاکستر

-

-

طبق روش های متداول آزمایشگاهی

آزمون ضربه رنگها

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

آزمون براقیت رنگها

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

آزمون قابلیت انحنای رنگها به روش مندرل

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

آزمون مقاومت در برابر جامی شکل شدن رنگها

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

تعیین درصد رزین در آستری و ضد زنگ

-

-

طبق روش های متداول آزمایشگاهی

ضدیخ

338

کلیه آزمون ها مطابق استاندارد مذکور به غیر از موارد زیر: اثر بر روی رنگ نهایی خودرو، آزمون شبیه سازی عملکرد،

-

آزمون خوردگی در سطح آلیاژهای  آلومینیم، خوردگی حفره ای سایشی پمپ آب

هگزان

5318

کلیه آزمون ها به غیر از موارد زیر: تعیین میزان هیدروکربن های آروماتیک، اندیس برم،

-

رنگ، خوردگی نوار مس، تعیین میزان گوگردو فلزات سنگین

-

پودر آتش خاموش کن

3434

کلیه آزمون ها به غیر از موارد زیر: نارسانایی الکتریکی، کارایی عمل تخلیه

-

آب آزمایشگاهی

1728

کلیه آزمون ها

-

آب مورد مصرف در باتریهای اسید- سربی

1997

کلیه آزمون ها

-

تینر فوری

2050

کلیه آزمون ها

-

سولفات سدیم

2832

کلیه آزمون ها

-

سدیم کربنات

614-1

کلیه آزمون ها

-

کربنات کلسیم

9006

کلیه آزمون ها

-

گلیسیرین

1775

کلیه آزمون ها

-

مایع ترمز

363

کلیه آزمون ها

-

واکس کفش

1107

کلیه آزمون ها

-

اندازه گیری عناصر به روش جذب اتمی

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

اندازه گیری اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی گازی

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

شناسایی مواد آلی به روشFTIR

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

اندازه گیری آب به روش کارل فیشر

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

اندازه گیری pH در محلولهای آبی

-

-

طبق دستورالعمل دستگاه

تعیین مقدار رطوبت مواد جامد

-

-

طبق روش های متداول آزمایشگاهی

تعیین خاکستر

-

-

طبق روش های متداول آزمایشگاهی

تعیین دامنه تقطیر حلالها

-

-

طبق روش های متداول آزمایشگاهی

خمیر دندان

1008

کلیه آزمونها به جز فلوراید و سایندگی

-

پودر شوینده دستی

141

کلیه آزمونها

-

ادوکلن

1022

کلیه آزمونها

-

پودر بچه

1203

کلیه آزمونها

-

صابون بچه

1326

کلیه آزمونها

-

افشانه مو

1768

کلیه آزمونها

-

محلول سدیم هیپوکلریت

2361

کلیه آزمونها

-

سدیم کربوکسی متیل سلولز محلول در آب مورد مصرف در صنایع زداینده

1995

کلیه آزمونها

-

پودرهای شوینده مخصوص ماشین لباسشویی

2040

کلیه آزمونها

-

مایع و ژل ظرفشویی

2288

کلیه آزمونها

-

فراورده های پاک کننده فرش و موکت - مایع با کف زیاد-

2364

کلیه آزمونها

-

پاک‌کننده‌های مخصوص ماشین ظرفشویی خانگی

2365

کلیه آزمونها

-

محلول شیشه ‌پاک‌کن

3305

کلیه آزمونها

-

پودر شوینده فشرده (قالبی) -

3333

کلیه آزمونها

-

سدیم کربوکسی متیل سلولز مورد مصرف در خمیر دندان و صنایع آرایشی -

3566

کلیه آزمونها

-

شامپو موی سر-

3572

کلیه آزمونها به جز دی اکسان و نیتروز امین

-

مایع اسیدی پاک‌کننده کاسه توالت

3643

کلیه آزمونها

-

صابون بهداشتی پرچرب -

4370

کلیه آزمونها

-

صابون رختشوئی بر پایه چربیها و اسیدهای چرب گیاهی

4730

کلیه آزمونها

-

پاک کننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی

5213

کلیه آزمونها

-

پاک کننده قلیایی مورد مصرف در صنایع لبنی

5214

کلیه آزمونها

-

صابون بهداشتی شفاف-

5249

کلیه آزمونها

-

گاز پاک کن و چربی گیر

6071

کلیه آزمونها

-

صابون ترکیبی

6711

کلیه آزمونها

-

موبرها

7099

کلیه آزمونها

-

کمک شستشوهای مورد مصرف در ماشین های ظرفشویی-

7102

کلیه آزمونها

-

اندازه گیری آب به روش کارل فیشر

5433

-

طبق دستورالعمل دستگاه

اندازه گیری کشش سطحی

6311

-

طبق دستورالعمل دستگاه

دفتر آناليز ريسك