ارزیابی فعالیت ضدعفونی‌کنندگی دستگاه پنل نورانی، درگروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشگاه استاندارد

طراحی آزمون جهت ارزیابی فعالیت ضدعفونی‌کنندگی دستگاه پنل نورانی با استفاده از تجربیات و دانش فنی متخصصین گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشگاه استاندارد انجام شد. این پنل که جهت ضدعفونی‌کنندگی در مکان‌های دارای آلودگی میکروبی، توسط یکی از شرکت‌های دانش بنیان اختراع شده است از خود نور ایمن برای انسان ساطع می‌کند و برای ارزیابی آن استاندارد ملی و یا بین‌المللی وجود ندارد. براساس آزمون طراحی شده، فعالیت ضدعفونی‌کنندگی پنل در گروه میکروبیولوژی در شرایط خاص ارزیابی شد.
دفتر آناليز ريسك