دفتر امور اداری و خدمات کارکنان پژوهشگاه

امور اداری و خدمات کارکنان پژوهشگاه استاندارد به منظور انجام کلیه امور کارگزینی از قبیل امور استخدامی، ماموریتهای آموزشی، برگزاری آزمون استخدامی و صدور احکام کارگزینی کارکنان و اعضای هیات علمی امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی و انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور رفاهی و تسهیلاتی کارکنان و هیات علمی پژوهشگاه تاسیس گردیده است.

  برخی از فعالیت های واحد امور اداری و خدمات کارکنان به شرح ذیل می باشد:
  • تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم
  • رسیدگی و ارائه طریق در مسائل حقوقی و قضایی در امور جاری مربوطه
  • رسیدگی به امور ثبتی دعاوی مختلف و دفاع در مقابل دعاوی مزبور در حیطه وظایف محوله
  • نظارت مستقیم و رسیدگی به شکایات مردم و تولید کنندگان، علیه کارکنان پژوهشگاه
  • اظهار نظر در مورد طرح ها و لوایح پیشنهادی در موارد ذیربط
  • شرکت در کمیسیونهای تخصصی دولت و مجلس شورای اسلامی و دفاع از مواضع قانونی، اهداف، رسالتها و مسئولیت های قانونی پژوهشگاهو پیگیری امور مربوطه تا حصول نتیجه
  • اعلام اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور در ارتباط با موضوعات مرتبط با پژوهشگاه
  • انجام پیگیریهای حقوقی و قضائی در خصوص تکالیف پژوهشگاهبر اساس قوانین و مقررات مربوط
  • تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه قراردادهای پژوهشگاه 
  • انجام سایر امور مربوطه حسب مورد ارجاع

آدرس پست الکترونیکی: A.PS [at] standard.ac.ir
دفتر آناليز ريسك