انجام آزمون گروه پژوهشی برق

پژوهشکده فناوری و مهندسی - گروه پژوهشی برق

 

ردیف

گستره کاری / فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش آزمون

1

الکتروموتورهای جریان مستقیم تا 24ولت 50 آمپر

1-3772

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

2

الکتروموتورهای یونیورسال تا 20000 دور

1-3772

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

3

الکترموتور های تکفاز  القایی تا 5.5 کیلو وات

1-3772 و 7874

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

4

الکتروموتورهای سه فاز القایی تا 7.5 کیلو وات

1-3772 و 7966

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

5

انواع سرپیچ با رزوه ادیسون

688

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

6

انواع کلید برای مصارف خانگی

462

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

7

انواع دوشاخه، پریز، برای مصارف خانگی

1-635

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

8

محافظ های الکترونیکی ولتاژ

1-635

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

9

سیم قابل انعطاف و غیر قابل انعطاف

3-607

کلیه آزمون ها به غیر از مقاومت در مقابل گاز ازن

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

10

کابل قابل انعطاف

5-607

کلیه آزمون ها به غیر از مقاومت در مقابل گاز ازن

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

11

کابل غیر قابل انعطاف

4-607

کلیه آزمون ها به غیر از مقاومت در مقابل گاز ازن

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

12

کابل بالابر

6-607

کلیه آزمون ها به غیر از مقاومت در مقابل گاز ازن

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

13

کابل حفاظ دار

7-607

کلیه آزمون ها به غیر از مقاومت در مقابل گاز ازن

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

14

کابل لاستیکی

4-1926

کلیه آزمون به غیر آزمون کهنگی در روغن

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

15

کابل جوشکاری

6-1926

کلیه آزمون ها به غیر آزمون کهنگی در روغن

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

16

سیم و کابل با عایق سیلیکون

3-1926

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

17

کابل فرکانس پایین شبکه

1-463 ، 2-463 ،
 3-463

کلیه آزمون ها به غیر از تلفات برگشتی ،سرعت انتشار، هم شنوایی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

18

کابل قدرت 1/6/0 کیلو ولت

 

1-3569

کلیه آزمون ها به غیر از آزمون های مقاومت در مقابل روغن ، گاز ازن و پایداری حرارتی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

19

ایمنی وسایل برقی خانگی و مشابه

1-1562 و 2-2-1562
3-2-1562 و 4-2-1562
5-2-1562 و 6-2-1562
7-2-1562 و 8-2-1562
9-2-1562 و 10-2-1562
11-2-1562 و 12-2-1562
13-2-1562 و 14-2-1562
15-2-1562 و 21-2-1562
23-2-1562 و 26-2-1562
28-2-1562 و 30-2-1562
31-2-1562 و 35-2-1562
38-2-1562 و 39-2-1562
45-2-1562 و 52-2-1562
54-2-1562 و 59-2-1562
64-2-1562 و 67-2-1562
69-2-1562 و 80-2-1562
98-2-1562 و 78-2-1562
65-2-1562

کلیه آزمونها به غیر از:

آزمون اضافه ولتاژهای گذرا درصورت کاربرد

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

20

مجموعه بند رابط

1-635

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

21

مجموعه بند رابط برای توسعه

1-635

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

22

بالاست های القایی

1-7644

8-2-7644

9-2-7644

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

23

ایمنی چراغ های الکتریکی

سری5920 و 11721

کلیه آزمونها به غیر از :

آزمون افزایش دما

آزمون های درجات حفاظت  IP  به جز IPx4  ، اندازه گیری خطرات فتوبیولوژی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

24

لوله محافظ هادی صلب (فلزی، ترکیبی و غیر فلزی)

11215-1, 11215-21

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

25

لوله محافظ هادی انعطاف پذیر (فلزی، ترکیبی و غیر فلزی)

11215-1, 11215-23

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

26

لوله محافظ هادی خم پذیر (فلزی، ترکیبی و غیر فلزی)

11215-1, 11215-22

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

27

جورافزارهای لوله محافظ هادی

11215-1

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

28

مانیتور (الزامات tco )

6269 -6270

کلیه آزمونها به غیر از:

آزمون پتانسیل الکتریسیته ساکن مانیتورهایCRT

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

دفتر آناليز ريسك