طرح های پژوهشی در خصوص تحلیل نتایج و اجرای آزمون های مهارت در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت خاتمه یافت.

طرح های پژوهشی با عناوین «تحلیل نتایج و اجرای آزمون مهارت فرآورده های آرایشی بهداشتی - خواص شیمیایی شامپو»، « تحلیل نتایج و اجرای آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات - سختی سنجی»، «مقایسه و بررسی عملکرد و مهارت آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده در زمینه غلات- ویژگی های آرد گندم» و «تحلیل نتایج و اجرای آزمون مهارت فرآورده های ساختمانی و معدنی- خواص فیزیکی سیمان» در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت انجام و به اتمام رسید.
این پروژه ها با هدف ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های فعال در صنایع آرایشی و بهداشتی، مکانیک و فلزشناسی، صنایع غذایی و کشاورزی و صنایع ساختمانی و معدنی طراحی و اجرا گردید. در این راستا با مشورت کارشناسان و متخصصین این گروه ها، اقلام آزمون مناسب تهیه و جهت انجام آزمون در اختیار مشارکت‌کنندگان قرار گرفت. آزمایشگاه‌های دارای تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت و یا همکار ادارات کل استاندارد استان‌ها و آزمایشگاه‌های زیرمجموعه واحد تولیدی به شرط داشتن توانایی انجام آزمون، امکان شرکت در این آزمون ها را داشتند. آزمون های مهارت به صورت «مشارکت همزمان» اجرا شد. نتایج آزمون ارائه شده توسط مشارکت‌کنندگان دریافت و مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. بر این اساس عملکرد آزمایشگاه ها در خصوص هر اندازه ده مشخص گردید و در گزارش تحلیلی نهایی درج و به اطلاع آنها رسید.

دفتر آناليز ريسك