برگزاری جلسه پژوهشکده فناوری و مهندسی با سازمان بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان

در راستای اجرای موافقت نامه 122-98/پ ب مورخ 98/04/01 ما بین سازمان ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان و پژوهشگاه استاندارد، جلسه ای با مشارکت پژوهشکده فناوری و مهندسی، واحد نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- میز تخصصی بهینه سازی انرژی در روز سوم شهریور ماه در محل معاونت نظارت بر اجرای استاندارد برگزار گردید .
در این جلسه مجریان طرح، به ارائه گزارش مرحله اول پروژه بازرسی انرژی 50 ساختمان اداری پایلوت در راستای اجرای طرح بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان، اصلاح قوانین و تحول بازار موصوف به EEEB پرداختند.


دفتر آناليز ريسك