تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در خرداد ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده غذایی و کشاورزی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده غذایی و کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در خرداد ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1 ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی-آزمون سوسپانسیون کمی برای ارزیابی فعالیت ویروس کشی ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی مورد استفاده در مکان های دامپزشکی(فاز 2،مرحله 1)
روش آزمون 22607 رامش مهرپور
2 ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی-روش آزمون کمی برای ارزیابی فعالیت باکتری کشی و مخمر کشی بر روی سطوح بدون منفذ با استفاده از عملیات مکانیکی پاک کننده ها در مکان های پزشکی(4-فیلد آزمون)(فاز 2،مرحله 2)
روش آزمون 22608 رامش مهرپور
3 ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی-آزمون کمی سطح برای ارزیابی فعالیت قارچ کشی یا مخمر کشی ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی بر روی سطوح بدون منفذ بدون عملیات مکانیکی مورد استفاده در مکان دامپزشکی(فاز 2،مرحله 2)
روش آزمون 22609 رامش مهرپور
4 ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی-آزمون کمی سطح برای ارزیابی فعالیت باکتری کشی ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی بر روی سطوح منفذدار بدون عملیات مکانیکی مورد استفاده در مکان دامپزشکی(فاز 2، مرحله 2)
روش آزمون 22610 رامش مهرپور
5

نان های حجیم

ویژگی و روش آزمون 2338
(تجدید نظر دوم)
فرناز دستمالچی

دفتر آناليز ريسك