تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آبان ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

به گزارش دفتر امور تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آبان ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

نخود

ویژگی و روش آزمون

96

معصومه محمودی میمند

2

دانه کنجد

ویژگی و روش آزمون

323

(اصلاحیه شماره 1)

معصومه محمودی میمند

3 خوراک  انسان و دام-کنترل کیفیت تجزیه ای و روش اجرایی صحه گذاری و روش آزمون اندازه گیری باقی مانده آفت کش ها

راهنما

15570

معصومه محمودی میمند

4

کنسرو ذرت شیرین

ویژگی و روش آزمون

2789

(تجدید نظر دوم)

منصوره مظاهری

5

لواشک

ویژگی و روش آزمون

3308

(تجدید نظردوم)

منصوره مظاهری

6 ارزیابی بیولوژیکی وسایل پزشکی-قسمت 5:آزمون های سمیت سلولی برون تنی

روش آزمون

5-7216

احسان زایر زاده

7

روغن کنجد-آیین کار تولید بهداشتی

روش آزمون

14955

لادن رشیدی

8

آزمون سمیت مواد شیمیایی-حساسیت پوستی

راهنما

15566

تیمور شکری

9

آزمون سمیت مواد شیمیایی-مطالعه سمیت عصبی تکاملی

راهنما

15567

تیمور شکری

10

آزمون سمیت مواد شیمیایی-خورندگی/تحریک زایی حاد پوستی

راهنما

15568

تیمور شکری

دفتر آناليز ريسك