تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در تیر ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته­‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره دهی در تیر ماه سال 1397 به چاپ رسید. این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.
ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1 آزمون سمیت مواد شیمیایی-سمیت دز مکرر پوستی:مطالعه 21/28 روزه-راهنما روش آزمون 22328 تیمور شکری
2 آزمون سمیت مواد شیمیایی-سمیت تحت مزمن پوستی:مطالعه 90 روزه- راهنما
روش آزمون 22575 تیمور شکری
3
ضد عفونی کننده ها و گند زداهای شیمیایی-کاربرد استانداردهای ملی ایران برای ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی
ویژگی‌ها 15352 فهیم دخت مختاری
4

آرد جو

ویژگی و روش آزمون 2337
(تجدید نظر اول)
مریم محمدی
5

غلات و فراورده های آن-بتا گلوکان

روش آزمون 15369 مریم محمدی
6

فراورده های پروتئین سویا

ویژگی و روش آزمون 2332
(تجدید نظر اول)
مریم محمدی
دفتر آناليز ريسك