تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده غذایی و کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته¬های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره دهی در آذر ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

میکروبیولوژی زنجیره مواد غذایی-آماده سازی آزمایه، سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی قسمت 2:مقررات ویژه برای آماده سازی گوشت و فراورده های آن

ویژگی‌ها 8923-2
(تجدید نظر اول)

زهره پور اعتدال

2

میکروبیولوژی زنجیره مواد غذایی-آماده سازی آزمایه،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی-قسمت 3:مقررات ویژه برای آماده سازی ماهی و فراورده های آن

ویژگی‌ها 8923-3
(تجدیدنظر اول)

زهره پور اعتدال

3

میزان فعالیت آبی در مواد غذایی

راهنما 15573

اکرم السادات فیاضی

دفتر آناليز ريسك