تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مرداد ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مرداد ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

غلات- پیشگیری و کاهش مایکوتوکسین‌ها- آیین کار بهداشتی

آیین کار 9391
(تجدید نظر اول)
منصوره مظاهری
2 روش‌های جامع برای آنالیز بیومارکرهای مولکولی- روش‌های آنالیز- ردیابی موجودات تراریخته و محصولات حاصل از آن‌ها قسمت 4: روش‌های غربالگری بر پایه PCR Real-time برای ردیابی توالی‌های DNAp-nos و p-nos-nptII روش آزمون 9617-4 مرجان حیدرزاده
3 روش‌های جامع برای آنالیز بیومارکرهای مولکولی- روش‌های آنالیز ردیابی موجودات تراریخته و محصولات حاصل از آن‌ها قسمت 5: روش‌های غربالگری بر پایه PCRTReal-time برای ردبابی توالی DNA پروموتر (FMV (P-FMV روش آزمون 9617-5 مرجان حیدرزاده
4 روش‌های جامع برای آنالیز بیومارکرهای مولکولی- روش‌های آنالیز ردیابی موجودات تراریخته و محصولات حاصل از آن‌ها قسمت 6: روش‌های غربالگری بر پایهPCR Real-time برای ردیابی توالی‌های DNAAc/Ab cryl وpubi-cry
روش آزمون 9617-6

 

مرجان حیدرزاده

دفتر آناليز ريسك