معرفی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی

پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی یکی از 4 پژوهشکده ی پژوهشگاه استاندارد می باشد. این پژوهشکده با عنایت به اهداف کلان پژوهشگاه، با استفاده از 55 نفر پرسنل تخصصی و خدماتی و نیز به کارگیری آزمایشگاه های تخصصی فعال  در 3 گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی، میکروبیولوژی و بیولوژی و  سم شناسی مواد غذایی، در حوزه های پژوهش، آزمون، آموزش ، مشاوره و تدوین  فعالیت می نماید.

اهداف پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی به شرح زیر می باشد:
1- تحقق وظایف و ماموریتهای پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران از طریق ارائه خدمات علمی، فنی، مشاورهای و آموزشی
2- هدایت و اجرای پژوهشهای کاربردی به منظور توسعه خدمات آزمون و استانداردسازی 
3- همکاری با مراکزآموزشی، پژوهشی با رویکرد افزایش سطح علمی استانداردهای ملی و ارتقاء کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی
4- همکاری با مراکز استانداردسازی بین المللی به منظور حفظ و توسعه منافع تجاری کشور در بازارهای جهانی 
5- همکاری با نظام اعتبار بخشی و تایید صلاحیت
6- مشاوره و تعامل با بخش صنعت کشور به منظور ارتقاء کارایی صنایع 

 

دفتر آناليز ريسك