home contact sitemap

گزارش مشارکت پژوهشگاه استاندارد در اجلاسیه های بین المللی   نهمین اجلاس کدکس آلاینده های غذایی
  اجلاسیه کمیته فنی مواد غذایی ایزو ( ISO/TC34 )
   اجلاس کمیته فنی کدکس باقیمانده آفت کش ها
   سی و هفتمین اجلاسیه کمیسیون کدکس غذایی بین الملل
   شرکت در اجلاس بین المللی کمیته فنی (ISO/TC257) 
   شرکت در اجلاس کمیته فرعی میوه و دانه های روغنی ( TC84/SC2 )
 

اجلاس کمیته فنی ISO/TC28 " فراورد ه های نفتی و روان کننده ها و ISO/TC28/SC7 بیوفیول های مایع

   اجلاسیه بین المللی کمیته فنی استاندارد سازی روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی
   اجلاس کدکس آلاینده های غذایی
  بیست و سومین اجلاس بین المللی روغن ها و چربی ها ی خوراکی کدکس غذایی(CCFO)
  هفتمین اجلاس گروه مشورتی کمیته فنی مواد غذایی ایزو  ISO/TC34 CAG
  هفتمین اجلاس کدکس آلاینده های غذایی(CCCF)
  هفتمین اجلاسیه بین المللی کمیته فنی مدیریت انرژی ، TC242
  چهل و پنجمین اجلاس کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها
   سی و دومین اجلاس کمیته میکروبیولوژی مواد غذایی
   سی و ششمین اجلاس بین المللی کمیسیون کدکس غذایی
   کارگروه فیزیکی پنیر پروسس
gallery

پيوندهاي مفيد ساير پيوندها انتقادات و پيشنهادات نقشه سايت