گزارش مشارکت پژوهشگاه استاندارد در اجلاسیه های بین المللی

نهمین اجلاس کدکس آلاینده های غذایی
اجلاسیه کمیته فنی مواد غذایی ایزو ( ISO/TC34 )
اجلاس کمیته فنی کدکس باقیمانده آفت کش ها
سی و هفتمین اجلاسیه کمیسیون کدکس غذایی بین الملل
شرکت در اجلاس بین المللی کمیته فنی (ISO/TC257) 
شرکت در اجلاس کمیته فرعی میوه و دانه های روغنی ( TC84/SC2 )
اجلاس کمیته فنی ISO/TC28 " فراورد ه های نفتی و روان کننده ها و ISO/TC28/SC7 بیوفیول های مایع
اجلاسیه بین المللی کمیته فنی استاندارد سازی روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی
اجلاس کدکس آلاینده های غذایی
بیست و سومین اجلاس بین المللی روغن ها و چربی ها ی خوراکی کدکس غذایی(CCFO)
هفتمین اجلاس گروه مشورتی کمیته فنی مواد غذایی ایزو  ISO/TC34 CAG
هفتمین اجلاس کدکس آلاینده های غذایی(CCCF)
هفتمین اجلاسیه بین المللی کمیته فنی مدیریت انرژی ، TC242
چهل و پنجمین اجلاس کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها
سی و دومین اجلاس کمیته میکروبیولوژی مواد غذایی
سی و ششمین اجلاس بین المللی کمیسیون کدکس غذایی
کارگروه فیزیکی پنیر پروسس
دفتر آناليز ريسك