ارزیابی 28 آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

در سه ماه نخست سال 1398 تعداد 28 آزمایشگاه همکار استان آذربایجان شرقی توسط پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد و به گفته مریم جلیلی رئیس پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی طرح ارزیابی آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی در راستای تفاهم نامه همکاری که  در سال1395 بین پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی و اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی منعقد شد، آغاز گردیده و در حال انجام می‌باشد.
دفتر آناليز ريسك