تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در تیر ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در تیرماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.
ردیف عنوان استاندارد

 

نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

خودروهای جاده ای-جنبه های ارگونومیکی سامانه های کنترل و حمل و نقل و اصول مدیریت گفتگو و رویه های انطباق

ویژگی‌ها 7560
(تجدید نظر اول)

محبوبه حاجی میرزایی

2

خودروهای جاده ای-جنبه های ارگونومیکی سامانه های کنترل و اطلاعات حمل و نقل-ویژگی ها و روش های آزمون برای نمایش دیداری داخل خودرو

ویژگی و روش آزمون

 

13441
(تجدید نظر اول)

محبوبه حاجی میرزایی

3

ماشین های خاکبرداری-نقاط برداشتن و مهار-الزامات عملکردی

ویژگی‌ها 15381

محبوبه حاجی میرزایی


دفتر آناليز ريسك