تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

به گزارش دفتر امور تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آذر ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1 ممیزی های انرژی-الزامات همراه با راهنمای استاندارد ویژگی‌ها ایران - ایزو50002

شیرزاد حسن بگی

2

سیستم های مدیریت انرژی-الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستمهای مدیریت انرژی

ویژگی‌ها ایران - ایزو50003

شیرزاد حسن بگی

3

سیستم های مدیریت انرژی-اندازه گیری عملکرد انرژی با استفاده از خطوط مبنای انرژی (EnB) و شاخص های عملکرد انرژی(EnPI)-اصول کلی و راهنما

راهنما ایران - ایزو50006

شیرزاد حسن بگی

دفتر آناليز ريسك