تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مرداد ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مرداد ماه سال 1397 به چاپ رسید. این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

فناوری اطلاعات- نوارهای مغناطیسی روی دفترچه‌های پس‌انداز

ویژگی‌ها 10820
(تجدید نظر اول)
مریم شیرازی میگون
2

ماشین‌های الکتریکی گردان- قسمت 30-2: طبقه‌های بازدهی موتورهای آ سی سرعت متغیر(کد آی ای)

ویژگی‌ها 3772-30-2

ایرج میرزاخانی
3

مقره‌های هیبریدی برای کاربردهای فشار قوی آ سی و دی سی – تعاریف، روش‌های آزمون و معیارهای پذیرش

ویژگی و روش آزمون 15449 ایرج میرزاخانی
دفتر آناليز ريسك