تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در فروردین و اردیبهشت ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره دهی در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1 اپتیک و دستگاه های اپتیکی-ویژگی های تلسکوپهای نجومی ویژگی ها 22516 هدی آل علی
2

پریزها و دوشاخه ها برای مصارف خانگی و مشابه-قسمت 2-3:الزامات ویژه برای پریز ها ی کلیددار بدون اینترلاک برای نصب ثابت

ویژگی ها 635-2-3 شکوفه شیخ حسینی
3

وسایل برقی خانگی و مشابه-ایمنی-قسمت 1:الزامات عمومی

ویژگی ها 1562-1 شکوفه شیخ حسینی
4

تشک های ورزشی-قسمت2:تشک های پرش با نیزه و پرش ارتفاع-الزامات ایمنی

ویژگی ها 8964-2
(تجدیدنظر اول)
علی توکلی گلپایگانی
5

تشک های ورزشی-قسمت 1:تشک های ژیمناستیک-الزامات ایمنی

ویژگی ها 8964-1
(تجدیدنظر اول)
علی توکلی گلپایگانی
6

دستگاه ساکشن پزشکی قسمت 3:دستگاه ساکشن با یک منبع خلا یا یک منبع گاز فشار مثبت

ویژگی ها 4592-3 علی توکلی گلپایگانی
7

دستگاه ساکشن پزشکیقسمت 2:دستگاه ساکش

ویژگی ها 4592 علی توکلی گلپایگانی
8

لوله های تراشه طراحی شده برای جراحی لیور-الزامات مربوط به نشانه گذاری و اطلاعات همراه

ویژگی ها 10643
(تجدیدنظر اول)
علی توکلی گلپایگانی
9

تشک های ورزشی-قسمت 4:تعیین جذب ضربه

روش های آزمون 8964-4 علی توکلی گلپایگانی
دفتر آناليز ريسك