تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده درآذر ماه سال1396 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آذر ماه سال 1396 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.


ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

یراق آلات ساختمانی-سامانه های خروج کنترل شونده برقی برای کاربرد در مسیرهای فرار-الزامات و روش های آزمون

روش آزمون

12471

شهلا حبیبی واحد زنجانی

2

یراق آلات ساختمانی-سیلندرهای(مغزی‌های)قفل‌ها-الزامات و روش های آزمون

روش آزمون

22220

شهلا حبیبی واحد زنجانی

3

کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن-قسمت 4:کیسه های خون آفرسیس با اجزای یکپارچه

ویژگی‌ها

12139-4

غلامحسین رزق دوست

دفتر آناليز ريسك