انجام طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی روغن زیتون استحصال شده از دو رقم روغنی و زرد در دوران رسیدگی میوه آن‏ها"

طرح تحقیقاتی " بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی روغن زیتون استحصال شده از دو رقم روغنی و زرد در دوران رسیدگی میوه آنها" در پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی انجام گردید. در این پژوهش خواص فیزیکی و شیمیایی و همچنین مواد فعال زیستی روغن استحصال شده از دو واریته بومی میوه زیتون ایران، طی سه دوره برداشت و در سه منطقه منتخب گلستان، رودبار و فسا به منظور تعیین زمان بهینه برای برداشت میوه زیتون و استحصال روغن زیتون با کیفیت بالا از این دو رقم تعیین شد.
نتایج این بررسی نشان داد که کیفیت روغن استحصال شده از میوه رقم زرد نسبت به روغن استحصال شده از میوه رقم روغنی بهتر می‌باشد و همچنین زمان بهینه برداشت میوه زیتون در استان گلستان، برای رقم روغنی نیمه دوم آذر و رقم زرد نیمه دوم آبان، در استان فارس، برای رقم روغنی نیمه دوم مهر و برای رقم زرد نیمه دوم آبان و در شهرستان رودبار، برای رقم روغنی نیمه دوم مهر و برای رقم زرد نیمه دوم آبان می‌باشد.
این پژوهش توسط لادن رشیدی عضو هیأت علمی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، به عنوان مجری و با همکاری همکاران گروه پژوهشی مواد غذایی این پژوهشکده و وزارت جهادکشاورزی و حمایت مالی بخش خصوصی، شرکت روخان کوهیار، انجام شد.

دفتر آناليز ريسك