انجام طرح تحقیقاتی با عنوان "استخراج و تعیین مقدار آنتی ‏اکسیدان‏‌های موجود در برگ 10 واریته درخت زیتون"

طرح تحقیقاتی"استخراج و تعیین مقدار آنتی‏اکسیدان‏های موجود در برگ 10 واریته درخت زیتون" در پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی انجام گردید. در این تحقیق استخراج ترکیبات پلی فنولی برگ درخت زیتون مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور برگ‏های درخت زیتون از 5 رقم متفاوت: ماری، شنگه، روغنی، کروناکی و مانزالیله از دو منطقه مختلف شهرستان فسا و رودبار در اواخر فصل بهار (خرداد ماه) جمع‏آوری شد. نتایج نشان داد که اولئوروپین به عنوان ترکیب بیوفنلی غالب و لینولنیک اسید نیز بیشترین ترکیب اسید چرب شناخته شده در تمامی ارقام مورد نظر بود. بیشترین میزان اولئوروپین در رقم روغنی شهرستان فسا (35/0±45/36 میلی‏گرم بر گرم برگ زیتون خشک) و لینولنیک اسید (11/0±8/44%) در رقم بومی ایران، ماری مشاهده شد. این پژوهش توسط لادن رشیدی عضو هیأت علمی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی به عنوان مجری و با همکاری همکاران گروه پژوهشی مواد غذایی این پژوهشکده و وزارت جهادکشاورزی و حمایت مالی بخش خصوصی، شرکت گلستان زیتون البرز، انجام شد.
دفتر آناليز ريسك