هیات امنا

 اعضای هیات امناء پژوهشگاه استاندارد- سال 1395
عنوان نوع عضویت سمت نام و نام خانوادگی
رئیس حقوقی رئیس سازمان ملی استاندارد
خانم مهندس نیره پیروزبخت
دبیر حقوقی رئیس پژوهشگاه استاندارد و دبیر هیات امناء پژوهشگاه
آقای دکتر حسن سرشتی
عضو حقوقی رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای دکتر عبدالرضا باقری
عضو حقوقی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
آقای دکتر محمد باقر نوبخت
عضو حقیقی مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد
آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی
عضو حقیقی مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای دکتر عبدالحسین فریدون
عضو حقیقی استاد متالوژی دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر پرویز دوامی
عضو
حقیقی معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور
آقای علی صفدری
عضو  حقیقی  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی 

رزومه (cv)


اعضای کمیسیون دائمی  پژوهشگاه استاندارد- سال 1395
عنوان نوع عضویت سمت نام و نام خانوادگی
رئیس حقیقی مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد
آقای دکتر جواد فرهودی
دبیر حقوقی رئیس پژوهشگاه استاندارد و دبیر هیات امناء پژوهشگاه استاندارد
آقای دکتر حسن سرشتی
عضو حقیقی مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد
آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی
عضو حقوقی نماینده مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای دکتر شهاب کسکه
عضو حقوقی معاون توسعه مدیریت؛ امور حقوقی و مجلس
آقای دکتر یونس الستی
عضو حقوقی نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آقای حمید امانی همدانی
عضو حقوقی معاون پژوهشی پژوهشگاه
خانم دکتر مریم قبادی دانا
عضو
حقوقی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه
خانم دکتر زهره سالاروند
عضو  حقوقی   رئیس دفتر هیات امناء پژوهشگاه خانم دکتر فرزانه انصاری رزومه (cv)
دفتر آناليز ريسك