معاونت پژوهشی

 

   دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری
   دفتر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
   دفتر امور تدوین استاندارد
   اداره کتابخانه و مرکز اسناد علمیآدرس پست الکترونیک معاونت پژوهشی: Research [at] standard.ac.ir
شماره تماس: 32808413-026
دفتر آناليز ريسك