انجام آزمون گروه پژوهشی پتروشیمی

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی- گروه پژوهشی پتروشیمی

نام آزمایشگاه

گستره کاری/ فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش های آزمون مرتبط

نفت

انواع روغن موتور

3088-6639

کلیه آزمونها بجز آزمون های موتوری و آزمون های قابلیت فیلتر شدن، ایجاد رسوب در دمای بالا و شاخص ژلاتین

-

نفت

انواع روغن پایه

3299

کلیه آزمونها بجز آزمونهای کربن باقیمانده ، جداپذیری از آب و آب موجود

-

نفت

انواع روغن دنده

3975-3974-3873-3810-5814

آزمونهای اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی ، پایداری برشی ، گوگرد و سایر عناصر

-

نفت

انواع روغن هیدرولیک

10624-6423

آزمونهای اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی

-

نفت

انواع روغن صنعتی

2771-3049-10622-2661-2177-5437

آزمونهای اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی ، پایداری برشی ، گوگرد و سایر عناصر

-

نفت

انواع گریس

142-1463-2943-3313-5611

آزمون نفوذ، نقطه قطره شدن، ذرات سخت و عدد خنثی شدن

-

نفت

انواع فراورده های سوختی

5612-4904-4903

تقطیر، چگالی ، اشتعال باز و بسته، گوگرد، نقطه ابری شدن، نقطه ریزش، گرانروی کینماتیک

-

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

-

اندازه گیری گرانروی کینماتیک

استاندارد ملی 340

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و روغن پایه

-

اندازه گیری پایداری برشی روغن

استاندارد ملی 6148

نفت

انواع روغن موتور

-

گرانروی در دمای پایین CCS

استاندارد ملی 5512

نفت

انواع روغن موتور و سایر فرآورده های نفتی

-

نقطه ریزش روغن

استاندارد ملی 201

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

-

نقطه اشتعال باز

استاندارد ملی 198

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

-

نقطه اشتعال بسته

ASTM D 93

نفت

انواع روغن موتور و روغن پایه

-

عددقلیایی کل (TBN)

استاندارد ملی 2772

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

-

عناصر (فسفر، روی، منیزیم و کلسیم)

به شیوه ICP

نفت

انواع روغن مصنعتی و سایر فرآورده های نفتی

-

چگالی مایعات روان

استاندارد ملی 197

نفت

انواع روغن موتور و روغن پایه

-

فراریت (Noack test)

استاندارد ملی 3780

نفت

انواع روغن موتور و سایر روغنهای روان کننده

-

کف

استاندارد ملی 196

نفت

انواع روغن موتور و سایر روغنهای روان کننده

-

آزمون خوردگی تیغه مسی

استاندارد ملی 336

نفت

انواع روغن موتور و سایر روغنهای روان کننده

-

درصد گوگرد

استاندارد ملی 8402

نفت

انواع روغن موتور و سایر روغنهای روان کننده

-

عدد اسیدی روغن پایه

استاندارد ملی 199

نفت

انواع روغن پایه و سایر فرآورده های نفتی

-

رنگ

استاندارد ملی 203

نفت

انواع فراورده نفتی

-

تقطیر اتمسفریک

استاندارد ملی 6261

نفت

انواع فراورده نفتی

-

تقطیر در خلاء

ASTM D 1160

نفت

انواع گریس

-

قابلیت نفوذ و تعیین نمره گریس

استاندارد ملی 1209

نفت

انواع گریس

-

نقطه قطره شدن

استاندارد ملی 1096

نفت

انواع گریس

-

عدد خنثی شدن

استاندارد ملی 565

پلیمر

انواع لاستیک

شناسایی لاستیک به روش FTIR

ملی8631 - ملی 10034

پلیمر

لاستیک و پلاستیک

 -

آنالیز و شناسایی پلیمرها

8391 ملی

پلیمر

پلاستیک

چگالی پلاستیک ها به روش غوطه وری

7090 ملی

پلیمر

لاستیک

 -

چگالی لاستیک ها به روش غوطه وری

1814 ملی

پلیمر

پلاستیکها

 -

اندازه گیری نرخ جریان مذاب پلیمرها

6980 ملی

پلیمر

پلاستیکهای مشبک

 -

اندازه گیری درصد ژل

9393 ملی

پلیمر

پلی آمید

 -

اندازه گیری نقطه ذوب

2212 ملی

پلیمر

لاستیک

 -

اندازه گیری درصد خاکستر

601 ملی

پلیمر

لاستیک

 -

اندازه گیری ابعاد لاستیک

9005 ملی

پلیمر

پلاستیک

 -

اندازه گیری رفتار ذوب به روش لوله مویین

14669 ملی

پلیمر

لوله پی وی سی

 -

لندازه گیری مقاومت در مقابل دی کلرو متان

10609 ملی

پلیمر

پلاستیک

 -

تعیین درصد کشش و ازدیاد طول

6621 ملی

پلیمر

لاستیک

 -

تعیین درصد کشش و ازدیاد طول

764 ملی

پلیمر

پلاستیک

 -

تعیین نقطه نرمی

ملی 6982وملی 2116 و 2414 ملی

پلیمر

مسواک

2063

 -

 -

پلیمر

دستکش لاستیکی خانگی

3671

 -

 -

پلیمر

نوار تفلون

5553

 -

 -

پلیمر

ظروف غذاخوری ملامین

ملی 612

 -

پلیمر

پلاستیک

 -

بررسی رفتار مذاب

7186

پلیمر

ملامین

 -

اندازه گیری فرمالدئید

2320

پلیمر

پلاستیکهای سلولی صلب

 -

تعیین جذب آب

ملی 2315

پلیمر

لوله های شبکه ای

 -

ارزیابی درجه شبکه ای شدن

14983

پلیمر

لوله پلاستیکی

 -

اندازه گیری برگشت طولی

7671

پلیمر

پلاستیک

 -

اندازه گیری جذب آب

911

پلیمر

پلاستیک

 -

اندازه گیری درصد نرم کننده

6192

پلیمر

پلاستیک

تعیین درصد خاکستر

10237

پلیمر

لوله پلاستیکی

 -

اندازه گیری ابعاد

ملی 2412

تایر

تایرهای خودروسواری و وانتی بایاس

1093-1

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای خودروسواری و وانتی رادیال

1093-2

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای اتوبوسی وکامیون بایاس

2169-1

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای اتوبوسی وکامیون رادیال

2169-2

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای سواری و وانتی روکشی

1643

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای اتوبوسی وکامیون رادیال روکشی

9135

کلیه آزمونها

 -

تایر

رویی موتورسیکلت

763

کلیه آزمونها

تایر

تویی موتورسیکلت

762

کلیه آزمونها

تایر

رویی باکش های سبک

767

کلیه آزمونها

تایر

تویی بارکش های سبک

766

کلیه آزمونها

 -

تایر

تیوب تایرهای بایاس انواع خودرو

2416

کلیه آزمونها

 -

تایر

انواع تایرهای کشاورزی

5347-5348-5349-5350-5351

وضعیت ظاهری-ابعاد -نشانه گذاری


دفتر آناليز ريسك