انجام آزمون گروه پژوهشی پتروشیمی

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی- گروه پژوهشی پتروشیمی

نام آزمایشگاه

گستره کاری/ فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش های آزمون مرتبط

نفت

انواع روغن موتور

3088-6639

کلیه آزمونها بجز آزمون های موتوری و آزمون های قابلیت فیلتر شدن، ایجاد رسوب در دمای بالا و شاخص ژلاتین

-

نفت

انواع روغن پایه

3299

کلیه آزمونها بجز آزمونهای کربن باقیمانده ، جداپذیری از آب و آب موجود

-

نفت

انواع روغن دنده

3975-3974-3873-3810-5814

آزمونهای اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی ، پایداری برشی ، گوگرد و سایر عناصر

-

نفت

انواع روغن هیدرولیک

10624-6423

آزمونهای اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی

-

نفت

انواع روغن صنعتی

2771-3049-10622-2661-2177-5437

آزمونهای اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی ، پایداری برشی ، گوگرد و سایر عناصر

-

نفت

انواع گریس

142-1463-2943-3313-5611

آزمون نفوذ، نقطه قطره شدن، ذرات سخت و عدد خنثی شدن

-

نفت

انواع فراورده های سوختی

5612-4904-4903

تقطیر، چگالی ، اشتعال باز و بسته، گوگرد، نقطه ابری شدن، نقطه ریزش، گرانروی کینماتیک

-

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

-

اندازه گیری گرانروی کینماتیک

استاندارد ملی 340

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و روغن پایه

-

اندازه گیری پایداری برشی روغن

استاندارد ملی 6148

نفت

انواع روغن موتور

-

گرانروی در دمای پایین CCS

استاندارد ملی 5512

نفت

انواع روغن موتور و سایر فرآورده های نفتی

-

نقطه ریزش روغن

استاندارد ملی 201

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

-

نقطه اشتعال باز

استاندارد ملی 198

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

-

نقطه اشتعال بسته

ASTM D 93

نفت

انواع روغن موتور و روغن پایه

-

عددقلیایی کل (TBN)

استاندارد ملی 2772

نفت

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

-

عناصر (فسفر، روی، منیزیم و کلسیم)

به شیوه ICP

نفت

انواع روغن مصنعتی و سایر فرآورده های نفتی

-

چگالی مایعات روان

استاندارد ملی 197

نفت

انواع روغن موتور و روغن پایه

-

فراریت (Noack test)

استاندارد ملی 3780

نفت

انواع روغن موتور و سایر روغنهای روان کننده

-

کف

استاندارد ملی 196

نفت

انواع روغن موتور و سایر روغنهای روان کننده

-

آزمون خوردگی تیغه مسی

استاندارد ملی 336

نفت

انواع روغن موتور و سایر روغنهای روان کننده

-

درصد گوگرد

استاندارد ملی 8402

نفت

انواع روغن موتور و سایر روغنهای روان کننده

-

عدد اسیدی روغن پایه

استاندارد ملی 199

نفت

انواع روغن پایه و سایر فرآورده های نفتی

-

رنگ

استاندارد ملی 203

نفت

انواع فراورده نفتی

-

تقطیر اتمسفریک

استاندارد ملی 6261

نفت

انواع فراورده نفتی

-

تقطیر در خلاء

ASTM D 1160

نفت

انواع گریس

-

قابلیت نفوذ و تعیین نمره گریس

استاندارد ملی 1209

نفت

انواع گریس

-

نقطه قطره شدن

استاندارد ملی 1096

نفت

انواع گریس

-

عدد خنثی شدن

استاندارد ملی 565

پلیمر

انواع لاستیک

شناسایی لاستیک به روش FTIR

ملی8631 - ملی 10034

پلیمر

لاستیک و پلاستیک

 -

آنالیز و شناسایی پلیمرها

8391 ملی

پلیمر

پلاستیک

چگالی پلاستیک ها به روش غوطه وری

7090 ملی

پلیمر

لاستیک

 -

چگالی لاستیک ها به روش غوطه وری

1814 ملی

پلیمر

پلاستیکها

 -

اندازه گیری نرخ جریان مذاب پلیمرها

6980 ملی

پلیمر

پلاستیکهای مشبک

 -

اندازه گیری درصد ژل

9393 ملی

پلیمر

پلی آمید

 -

اندازه گیری نقطه ذوب

2212 ملی

پلیمر

لاستیک

 -

اندازه گیری درصد خاکستر

601 ملی

پلیمر

لاستیک

 -

اندازه گیری ابعاد لاستیک

9005 ملی

پلیمر

پلاستیک

 -

اندازه گیری رفتار ذوب به روش لوله مویین

14669 ملی

پلیمر

لوله پی وی سی

 -

لندازه گیری مقاومت در مقابل دی کلرو متان

10609 ملی

پلیمر

پلاستیک

 -

تعیین درصد کشش و ازدیاد طول

6621 ملی

پلیمر

لاستیک

 -

تعیین درصد کشش و ازدیاد طول

764 ملی

پلیمر

پلاستیک

 -

تعیین نقطه نرمی

ملی 6982وملی 2116 و 2414 ملی

پلیمر

مسواک

2063

 -

 -

پلیمر

دستکش لاستیکی خانگی

3671

 -

 -

پلیمر

نوار تفلون

5553

 -

 -

پلیمر

ظروف غذاخوری ملامین

ملی 612

 -

پلیمر

پلاستیک

 -

بررسی رفتار مذاب

7186

پلیمر

ملامین

 -

اندازه گیری فرمالدئید

2320

پلیمر

پلاستیکهای سلولی صلب

 -

تعیین جذب آب

ملی 2315

پلیمر

لوله های شبکه ای

 -

ارزیابی درجه شبکه ای شدن

14983

پلیمر

لوله پلاستیکی

 -

اندازه گیری برگشت طولی

7671

پلیمر

پلاستیک

 -

اندازه گیری جذب آب

911

پلیمر

پلاستیک

 -

اندازه گیری درصد نرم کننده

6192

پلیمر

پلاستیک

تعیین درصد خاکستر

10237

پلیمر

لوله پلاستیکی

 -

اندازه گیری ابعاد

ملی 2412

تایر

تایرهای خودروسواری و وانتی بایاس

1093-1

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای خودروسواری و وانتی رادیال

1093-2

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای اتوبوسی وکامیون بایاس

2169-1

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای اتوبوسی وکامیون رادیال

2169-2

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای سواری و وانتی روکشی

1643

کلیه آزمونها

تایر

تایرهای اتوبوسی وکامیون رادیال روکشی

9135

کلیه آزمونها

 -

تایر

رویی موتورسیکلت

763

کلیه آزمونها

تایر

تویی موتورسیکلت

762

کلیه آزمونها

تایر

رویی باکش های سبک

767

کلیه آزمونها

تایر

تویی بارکش های سبک

766

کلیه آزمونها

 -

تایر

تیوب تایرهای بایاس انواع خودرو

2416

کلیه آزمونها

 -

تایر

انواع تایرهای کشاورزی

5347-5348-5349-5350-5351

وضعیت ظاهری-ابعاد -نشانه گذاری

آزمایشگاه بنزین  بنزین 4904 اندازه گیری عدد اکتان بنزین  ISO 5164 
آزمایشگاه بنزین بنزین 4904  اندازه گیری ترکیبات هیدروکربنه بنزین به روش کروماتوگرافی گازی 4904 
آزمایشگاه بنزین بنزین 4904 اندازه گیری ترکیبات اکسیژن دار  بنزین به روش کروماتوگرافی گازی ASTM D 4815 
آزمایشگاه بنزین بنزین 4904 اندازه گیری مقاومت در برابر اکسایش
ISO 7536 
آزمایشگاه بنزین بنزین 4904 اندازه گیری فشار بخار بنزین
4909 
آزمایشگاه بنزین بنزین 4904 اندازه گیری گوگرد کل بنزین
8764 
آزمایشگاه بنزین بنزین 4904 اندازه گیری صمغ موجود در بنزین
18034 
آزمایشگاه سوخت بیو دیزل 20067 آزمون اندازه گیری گوگرد، اشتعال، میزان آب، نقطه ابری شدن، عدد اسیدی، خاکستر، گرانروی، فسفر، تقطیر، خوردگی نوار مسی
20067 

دفتر آناليز ريسك