انجام آزمون گروه پژوهشی پتروشیمی

گستره کاری/ فرآورده شماره استانداردملی نام آزمون روش های آزمون مرتبط

انواع روغن موتور

22261,22260

کلیه آزمون­ها بجز آزمون­های موتوری و آزمون های قابلیت فیلتر شدن، ایجاد رسوب در دمای بالا و شاخص ژلاتین

-

انواع روغن پایه

3299

کلیه آزمون­ها بجزآزمون­های کربن باقیمانده ، جداپذیری از آب و آب موجود

-

انواع روغن دنده

3975و3974و3873و3810 و5814

آزمون­های اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی ، پایداری برشی ، گوگرد و سایرعناصر

-

انواع روغن هیدرولیک

10624و6423

آزمون­های اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی

-

انواع روغن صنعتی

2771و3049 و 10622و 2661و2177 و5437

آزمون­های اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی ، پایداری برشی ، گوگرد و سایرعناصر

-

انواع گریس

3و2و1-142 و 1463و2943و3313و5611

آزمون نفوذ، نقطه قطره شدن، ذرات سخت و عدد خنثی شدن

-

انواع فراورده های سوختی

5612 و 4904و4903

تقطیر، چگالی ، اشتعال باز و بسته، گوگرد، نقطه ابری شدن، نقطه ریزش، گرانروی کینماتیک

-

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

340

اندازه گیری گرانروی کینماتیک

-

انواع روغن موتور و روغن دنده و روغن پایه

6148

اندازه گیری پایداری بر شی روغن

-

انواع روغن موتور

5512

گرانروی در دمای پایینCCS

-

انواع روغن موتور و سایرفرآورده های نفتی

201

نقطه ریزش روغن

-

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

198

نقطه اشتعال باز

-

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

19695

نقطه اشتعال بسته

-

انواع روغن موتور و روغن پایه

2772

عددقلیایی کل(TBN)

-

انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی

---

عناصر )فسفر، روی، منیزیم وکلسیم(

به شیوهICP

انواع روغن صنعتی وسایر فرآورده های نفتی

197

چگالی مایعات روان

-

انواع روغن موتور و روغن پایه

3780

فراریت (Noack test)

-

انواع روغن موتور و سایرروغن­های روان کننده

196

کف

-

انواع روغن موتور و سایرروغن­های روان کننده

336

آزمون خوردگی تیغه مسی

-

انواع روغن موتور و سایرروغن­های روان کننده

8402

درصدگوگرد

-

انواع روغن موتور و سایرروغن­های روان کننده

199

عدد اسیدی روغن پایه

-

انواع روغن پایه و سایرفرآورده های نفتی

203

رنگ

-

انواع فراورده نفتی

6261

تقطیراتمسفریک

-

انواع فراورده نفتی

----

تقطیر درخلاء

ASTM D 1160

انواع گریس

1209

قابلیت نفوذ و تعیین نمره گریس

-

انواع گریس

1096

نقطه قطره شدن

-

انواع گریس

565

عدد خنثی شدن

-

انواع لاستیک

8631 -10034

شناسایی لاستیک به روشFTIR

-

لاستیک و پلاستیک

8391

آنالیز و شناسایی پلیمرها

-

پلاستیک

7090

چگالی پلاستیک ها به روش غوطه وری

-

لاستیک

1814

چگالی لاستیک ها به روش غوطه وری

-

پلاستیکها

6980

اندازه گیری نرخ جریان مذاب پلیمرها

-

پلاستیکهای مشبک

9393

اندازه گیری درصدژل

-

پلی آمید

2212

اندازه گیری نقطه ذوب

-

لاستیک

601

اندازه گیری درصد خاکستر

-

لاستیک

9005

اندازه گیری ابعاد لاستیک

-

پلاستیک

14669

اندازه گیری رفتار ذوب به روش لوله مویین

-

لوله پی وی سی

10609

لندازه گیری مقاومت درمقابل دی کلرو متان

-

پلاستیک

6621

تعیین درصد کشش و ازدیادطول

-

لاستیک

764

تعیین درصد کشش و ازدیادطول

-

پلاستیک

6982 و2116  و 2414

تعیین نقطه نرمی

-

دستکش لاستیکی خانگی

3671

آزمون کامل

-

نوار درز بند پلی تترافلوئورواتیلن

5553

آزمون کامل

-

ظروف غذاخوری ملامین

612

آزمون کامل

-

پلاستیک

7186

بررسی رفتارمذاب

-

ملامین

2320

اندازه گیری فرمالدهید

-

پلاستیک­های سلولی صلب

2315

تعیین جذب آب

-

لوله های شبکه ای

14983

ارزیابی درجه شبکه ای شدن

-

لوله پلاستیکی

7671

اندازه گیری برگشت طولی

-

پلاستیک

911

اندازه گیری جذب آب

-

پلاستیک

6192

اندازه گیری درصد نرم کننده

-

پلاستیک

10237

تعیین درصد خاکستر

-

لوله پلاستیکی

2412

اندازه گیری ابعاد

-

تایرهای خودروسواری و وانتی بایاس

1093-1

برخی آزمون­ها

-

تایرهای خودروسواری و وانتی رادیال

1093-2

برخی آزمون­ها

-

تایرهای اتوبوسی وکامیون بایاس

2169-1

برخی آزمون­ها

-

تایرهای اتوبوسی وکامیون رادیال

2169-2

برخی آزمون­ها

-

تایرهای سواری و وانتی روکشی

1643

برخی آزمون­ها

-

تایرهای اتوبوسی وکامیون رادیال روکشی

9135

برخی آزمون­ها

-

تایر موتورسیکلت

763

برخی آزمون­ها

-

تویی موتورسیکلت

762

برخی آزمون­ها

-

تایر بارکشهای سبک

767

برخی آزمون­ها

-

تویی بارکشهای سبک

766

برخی آزمون­ها

-

تویی تایرهای بایاس انواع خودرو

2416

برخی آزمون­ها

-

انواع تایرهای کشاورزی

5347-5348-5350-5351

وضعیت ظاهری-ابعاد-نشانه گذاری

-

بنزین

4904

اندازه گیری عدد اکتان بنزین

-

بنزین

4904

اندازه گیری ترکیبات هیدروکربنه بنزین به روش کروماتوگرافی گازی

-

بنزین

4904

اندازه گیری ترکیبات اکسیژندار بنزین به روش کروماتوگرافی گازی

ASTM D 4815

بنزین

4904

اندازه گیری مقاومت در برابر اکسایش

ISO 7536

وملی 4904

بنزین

4904

اندازه گیری فشار بخار بنزین

-

بنزین

4904

اندازه گیری گوگرد کل بنزین

-

بنزین

4904

اندازه گیری صمغ موجود در بنزین

-

بیودیزل

20067

آزمون اندازه گیری گوگرد، اشتعال، میزان آب، نقطه ابری شدن، عدد اسیدی، خاکستر، گرانروی، فسفر، تقطیر، خوردگی نوار مسی

-

دفتر آناليز ريسك