آزمون کامل نمونه های بنزین مطابق با استاندارد روز اروپا EN 228 و استاندارد ملی ایران 4904 در آزمایشگاه بنزین گروه پژوهشی پتروشیمی

آزمایشگاه بنزین گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی از اواخر سال 1396 توانایی ارزیابی و آزمون کامل نمونه های بنزین مطابق با استاندارد روز اروپا EN 228 و استاندارد ملی ایران 4904 را دارد و در زمینه کنترل کیفی بنزین به عنوان آزمایشگاه مرجع در راستای اجرای قانون هوای پاک با سازمان ملی استاندارد همکاری مستقیم دارد. در حال حاضر این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه در سازمان ملی استاندارد است که مجهز به موتور اکتان بوده و نتایج آزمون عدد اکتان را صادر می نماید.
دفتر آناليز ريسك