گروه پژوهشی شیمی و پلیمر

jQuery UI Accordion - Default functionality

 

گروه پژوهشی شیمی دارای سه آزمایشگاه می باشد :

  • آزمایشگاه رنگ، رزین و چسب
  • آزمایشگاه شوینده، آرایشی و بهداشتی
  • آزمایشگاه تجزیهدفتر آناليز ريسك