دفتر برنامه، بودجه وتشکیلات

گروه برنامه و بودجه

 گروه برنامه و بودجه پژوهشگاه استاندارد به منظور جمع آوری اسناد و مدارک و اطلاعات لازم جهت تهیه و تنظیم پیشنویس های برنامه راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و بررسی و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده و تهیه گزارشات ماهانه و سالانه از فعالیت های پژوهشگاهو واحد های تابعه تاسیس گردید.
برخی از فعالیت های گروه برنامه و بودجه به شرح ذیل می باشد:
 • تهیه سالنامه، فصلنامه و ماهنامه آماری از فعالیتهای پژوهشگاه
 • برنامه ریزی، هدایت، کنترل و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی جهت انجام وظایف محوله
 • مطالعه و بررسی مستمر ماموریت ها، اهداف و وظایف پژوهشگاه به منظور تعیین دامنه وظایف واحدها و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف
 • تهیه و تدوین عناوین پستهای سازمانی مورد نیاز واحدهای ستادی و پژوهشکده ها و اقدام جهت رفع موانع و نارسایی های تشکیلاتی
 • مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه، اعتبارات و منابع و برنامه های مورد نیاز سالانه پژوهشگاهدر قالب فرمتهای وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و هیات امناء
 • ارائه گزارشات لازم مبنی بر آمار و اطلاعات بودجه پیشنهادی و بودجه مصوب و نحوه اختصاص اعتبارات مصوب به برنامه ها و فعالیتهای پژوهشگاهبه مراجع ذیربط
 • جمع آوری اطلاعات لازم مربوط به بودجه های واحدها مشتمل بر پیش بینی درآمدها و برنامه ها و تلفیق و هماهنگ ساختن آنها
 • بررسی، تهیه و تدوین پیشنهاد اصلاحی اعتبارات و در صورت لزوم ارائه متمم بودجه به هیات امناء
 • جمع آوری و بررسی درخواست واحدها در مورد بودجه پیشنهادی و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف به منظور تشریح بودجه و ارائه توضیح درخصوص اعتبارات درخواستی و دفاع از آن در مراجع ذیربط
 • ابلاغ دستورالعمل تنظیم بودجه سالانه به واحدهای پژوهشگاه و ارائه راهنماییهای لازم در زمینه پیش بینی و تنظیم بودجه های پیشنهادی بر اساس برنامه ها و طرح های مورد نیاز
 • نظارت بر حسن اجرای بودجه مصوب و مراقبت در نحوه هزینه کرد بودجه و مصرف اعتبارات و هزینه های عمرانی
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای استقرار نظام شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان
 • مطالعه، تهیه و تدوین فرمها و کنترل فرمهای اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی، کدگذاری اصلاح و به هنگام سازی آنها
 • تهیه استانداردهای لازم برای جا و مکان نحوه استقرار واحدهای پژوهشگاه
 • انجام مطالعات لازم به منظور استقرار نظام ها و سبکهای مدیریت نوین برای انجام کارآمد وظایف اصلی موسسه
 • بررسی، مطالعه، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه ارتقا فرهنگ و فن آوری مدیریت در پژوهشگاه
 •  شناخت میزان بهره وری منابع پژوهشگاه(منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع مالی و ...)
 • تهیه برنامه های لازم در خصوص ایجاد و ترویج فرهنگ بهره وری در پژوهشگاه و استفاده از مصرف بهینه و موثر منایع در پژوهشگاه
 • جمع بندی، تهیه و ارائه گزارشهای مرحله ای از چگونگی وضعیت بهره وری در موسسه جهت انعکاس به مراجع ذیربط
 • مطالعه، تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت براساس سیاست ها، اهداف کمی و کمی و کیفی و فناوری پژوهشگاه
 • تهیه آمار و اطلاعات لازم از وظایف و عملکرد پژوهشگاهو واحدهای تابعه جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
 
گروه تشکیلات و طبقه بندی

برخی از مهمترین وظایف گروه تشکیلات به شرح ذیل می باشد:
 • اعلام نظر در مورد انتصابات انجام شده در پژوهشگاهبه منظور احراز شغل و تطبیق با طبقه بندی مشاغل
 • انجام مطالعه و بررسی لازم در مورد ساختار سازمانی مصوب به منظور اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارکنان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه
 • برنامه ریزی و سازماندهی نحوه استقرار واحدهای اداری و آزمایشگاهی پژوهشگاهبا دفاتر مرتبط
 • تهیه بودجه سالانه و گزارشات لازم مبنی بر آمار و اطلاعات بودجه پیشنهادی، مصوب و چگونگی اختصاص اعتبارات مصوب به برنامه ها و فعالیتهای پژوهشگاه
 • مطالعه مستمر و تهیه و تدوین سازمان کار و تشکیلات پژوهشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای نظام تشکیلاتی پژوهشگاهو طرح طبقه بندی مشاغل و بررسی شرایط احراز پست های سازمانی و مراقبت بر اجرای سازمان کار و تشکیلات مصوب

آدرس پست الکترونیکی: P.B [at] standard.ac.ir
دفتر آناليز ريسك