دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری

 دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری در حوزه معاونت پزوهشی مسئولیت ساماندهی و نظارت بر کلیه فعالیت های پژوهشی را به عهده دارد. از اهم فعالیت های این دفتر برنامه ریزی و هدایت پروژه های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. مسئولیت ثبت اطلاعات مربوط به طرح های پژوهش و فناروی در سامانه سمات و ارائه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عهده این دفتر می باشد.

برخی از مهمترین وظایف این دفتر به شرح ذیل می باشد:
 • تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های مختلف پژوهشی با همکاری پژوهشکده های ذیربط
 • جمع آوری اطلاعات از پیشرفت و عملکرد طرحهای پژوهشی تصویب شده
 • شناسایی نیازهای فنی صنایع کشور و برنامه‎ریزی و اجرای طرح‎های تحقیقاتی مرتبط و متناسب با نیازها
 • ایجاد بسترهای لازم در امر بهره گیری مراکز آموزشی-پژوهشی و صنایع از امکانات یکدیگر
 • برگزاری همایشها وسمینارها با همکاری صنایع و مراکز تولیدی در جهت شناسایی مشکلات و نیازهای صنایع درجهت توسعه و تعمیق ارتباط با صنعت
 • بررسی پژوهش های پیشنهادی از صنایع یا سایر سازمانها به پژوهشگاه و ارجاع آن بر اساس موضوع به پژوهشکده ها و گروههای تخصصی ذیربط و پیگیری آنها
 • تهیه بانک تحقیقات اطلاعات علمی - فنی و انتشار نتایج به دست آمده از طرح‎های تحقیقاتی به منظور تسهیل در انتقال اطلاعات
 • ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت اعضاء هیأت علمی در موضوعات مورد نیاز صنایع
 • ارجاع موضوعات تحقیقاتی پیشنهادی از سوی هیآت علمی پژوهشگاه به واحدهای صنعتی مربوطه و پیگیری امور مرتبط با آنها
 • تامین نیازمندیهای پژوهشی مراکز صنعتی از طریق همکاری های فنی و ارائه مشاوره تخصصی به آنها
 • هماهنگی جهت انعقاد قرار دادهای تحقیقاتی و ارائه اظهار نظرهای کارشناسی با همکاری پژوهشکده های مربوطه
 • طبقه بندی و ارائه تحقیقات و پژوهشهای کاربردی پژوهشگاه به سازمان استاندارد، وزارتخانه ها و مراکز تولید و سایر افراد حقیقی و حقوقی ذیربط
 • ابلاغ سیاستها و اولویتهای پژوهشی و استانداردسازی به پژوهشکده ها و نظارت برحسن اجرای برنامه های پژوهشی اعلام شده
 • بررسی نیازمندیهای انتشاراتی، پژوهشی و خرید یا جابجایی دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاههای مرجع 
 • مطالعه و بررسی به منظور انجام همکاریهای فنی و مشاورهای با دستگاهها و نهادهای نظارتی ذیصلاح در قالب تفاهم نامه ها و توافق نامه ها
  
لیست نشریات معتبر JCR 2018:

آدرس پست الکترونیکی:  rof [at] standard.ac.ir
دفتر آناليز ريسك