انتشار دو مقاله از دکتر علی اکبر صبوری

دو مقاله از دکتر علی اکبر صبوری تحت عناوین " اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور " و " اول انسان باشید و بعد دانشمند "، در نشریه" نشاء علم" به چاپ رسید.
دفتر آناليز ريسك