تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آبان ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با دفاتر ستادی پژوهشگاه

به گزارش دفتر امور تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران دفاتر ستادی پژوهشگاه، استاندارد ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آبان ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

روش ارزیابی مهارت های زبانی

روش آزمون 15563 مهتاب مرادی
دفتر آناليز ريسك