تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در دی ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته¬های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در دی ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1 افزودنی های خوراکی مجاز-استاندارد عمومی بر چسب زنی افزودنی های خوراکی جهت فروش
ویژگی ها

15590

بنفشه نصیری صحنه

2

نمک خوراکی بدون ید

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

26

(تجدید نظر چهارم)

بنفشه نصیری صحنه

3

نمک خوراکی-اندازه گیری سدیم و یا پتاسیم فروسیانید

روش آزمون

5550

(تجدید نظر اول)

بنفشه نصیری صحنه

4

فراورده های گوشتی عمل آوری شده پخته

ویژگی‌‌ها و روش‌های آزمون

5753

(تجدید نظر دوم)

مازیار تقوی

دفتر آناليز ريسك