تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در خرداد ماه سال 1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در خرداد ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس ww.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

محیط های قابل انفجار-قسمت 2-32:خطرات الکترواستاتیکی-آزمون ها

روش آزمون 5505-32-2
(چاپ اول)
شکوفه شیخ حسینی
2

وسایل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف-قسمت 2:کلیدهای خودکار

ویژگی‌ها 4835-2
(تجدید نظر دوم)
شکوفه شیخ حسینی
دفتر آناليز ريسك