تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مهر ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه،با مشارکت همکاران پژوهشکده سیستم های کیفیت و بازرسی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره دهی در مهر ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

کیفیت هوا-هواشناسی زیستی-قسمت 1:سنجش از دور گسترده دید به وسیله لیدار زمین پایه

ویژگی‌ها 15127-1 علی اکبر آژیده
دفتر آناليز ريسك