دفتر امور تدوین

دفتر امور تدوین پژوهشگاه استاندارد با هدف تحقیق و پژوهش در حوزه تدوین استاندارد و به طور ویژه "تدوین استانداردهای پژوهش محور"مشغول به فعالیت می باشد.

مهمترین وظایف دفتر امور تدوین به شرح ذیل می باشد:
 • جمع آوری اطلاعات، مدارک و اسناد از وزارتخانه ها، سازمان ها، واحدهای تولیدی و خدماتی، مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی، اتحادیه ها، سندیکاها و انجمن های صنفی و صنعتی برای تدوین استاندارد
 • جمع آوری اطلاعات، مدارک و اسناد از تشکیلات فنی و اجرایی موسسه در مرکز و استانها برای تدوین استاندارد
 •  جمع آوری استاندارد از اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج موسسه از طریق تدوین استاندارد در شبکه های اطلاع رسانی، جراید رسانه های گروهی و روش های مشابه
 • بررسی پیشنهاد ها و اطلاعات جمع آوری شده به تفکیک رشته های تخصصی کمیته های ملی
 • برگزاری کمیته های برنامه ریزی به منظور اولویت بندی و تعیین تکلیف پیشنهادهای بررسی شده و تعیین صلاحیت انتخاب دبیر تدوین استاندارد
 •  تنظیم و ارسال دعوتنامه و پیش نویس استانداردها جهت اظهار نظر مدعوین کمیته های ملی
 •  جمع آوری، بررسی و جمع بندی نظرات و آراء مکاتبه ای و رایانه ای در مورد پیش نویس استانداردهای مورد بررسی برای ارائه در کمیته های ملی
 • بررسی پیشنهادات ویراستاری تدوین استاندراد و نظارت بر عملکرد ویراستاران تائید صلاحیت شده
 • اطلاع رسانی فهرست ویراستاران مجاز تائید صلاحیت شده تدوین استانداردهای ملی برای بهره برداری دبیران
 • بررسی استانداردهایی ‌که 5 سال از تدوین آن ها گذشته است و در صورت لزوم در دستور کار قرار دادن بازنگری آنها
 •  برگزاری جلسات با اشخاص حقوقی (وزارتخانه ها، سازمان ها، واحدهای تولیدی و خدماتی، مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی، اتحادیه ها، سندیکاها و انجمن های صنفی و صنعتی) برای انعقاد تفاهم نامه و یادداشت تفاهم همکاری متقابل برای تهیه و تدوین استانداردها
 •  تهیه و تدوین و اجرای کلیه دستورالعمل ها و آئین نامه های لازم و روش های اجرایی برای تدوین استانداردهای ملی و بین المللی با همکاری مدیریت های ذیربط در پژوهشگاه و دفتر تدوین موسسه
 •  همکاری برای برگزاری، گردهمایی ها و همایش های مرتبط با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
 •  ایجاد ارتباط و همکاری با دستگاه های تحقیق کننده و استفاده کننده از نتایج تحقیقات در زمینه تهیه و تدوین استاندارد
 •  ارتباط موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت برای تشکیل کمیته های فنی متناظر
 • شناسایی گروه های مرتبط در سطح ملی جهت مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
 • بررسی، رسیدگی و پیگیری پیشنهادات، مسائل و مشکلات کمیته های متناظر در چهارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری
 • پیشنهاد اعتبار لازم جهت فعالیت های کمیته متناظر و پیگیری تا وصول نتیجه
 • اطلاع رسانی درخصوص مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در سطح ملی
 • نظارت بر ضبط کلیه سوابق و مدارک و صورتجلسات
 • بررسی و پیگیری پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی که منجر به تدوین استاندارد ملی می گردند
 • بررسی و اقدام لازم در زمینه تایید اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تدوین استانداردهای ملی طبق دستورالعمل مربوطه
 • ارائه گزارشات مربوط و اطلاع رسانی در زمینه اشخاص حقیقی و حقوقی تایید شده در راستای تدوین استانداردهای ملی
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی


آدرس پست الکترونیکی: tadvin [at] standard.ac.ir
دفتر آناليز ريسك