دفتر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی ضمن تلاش در جهت توسعه آموزش و اشاعه فرهنگ استاندارد در سطح کشور به ویژه در صنایع بزرگ و کوچک، مسئولیت آموزش کارکنان پژوهشگاه استاندارد، ترویج استاندارد و ایجاد و برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی را بر عهده دارد. مهم ترین وظایف و فعالیتهای این دفتر به شرح ذیل می باشد:
1- آموزشهای آزاد/برگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینار
نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه مهارت های مدیران و کارکنان پژوهشگاه
اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی
مطالعه و تلاش در جهت شناسایی و برگزاری دوره های آموزشی بر اساس آخرین یافته های علمی
مطالعه و بررسی به منظور به کارگیری رویکردها و روش های نوین نظام آموزشی
برگزاری دوره های آموزشی بر اساس درخواست صنایع و سایر نهادها و موسسات ذیربط
همکاری آموزشی با واحدهای تولیدی، مراکز دانشگاهی و سایر موسسات و وزارتخانه های دولتی
برگزاری دوره های کارآموزی مدیران کنترل کیفیت واحدهای صنعتی
آسیب شناسی روند آموزش
طراحی و تصویب پودمان های آموزشی
2- ترویج استاندارد
زمینه سازی ورود استاندارد به آموزشهای رسمی کشور
برگزاری کارگاههای آموزشی استاندارد سازی برای اساتید و دانشجویان
هماهنگی جهت صدور پروانه کارشناسی استاندارد برای اساتید دانشگاهها به منظور گسترش زمینه های هم اندیشی با اساتید و دانشگاهها
3- تحصیلات تکمیلی
ایجاد و تصویب رشته های جدید در حیطه استانداردسازی در مقطع کارشناسی ارشد
ایجاد زمینه مناسب برای جذب دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش محور با فعالیتها و وظایف پژوهشگاه
ایجاد زمینه مناسب برای جذب دانشجوی دکترای پژوهش محور در رشته های مرتبط با فعالیتها و وظایف پژوهشگاه
دفتر آناليز ريسك