انجام آزمون گروه پژوهشی خودرو

ردیف گستره کاری/ فرآورده شماره استاندارد ملی نام آزمون روش آزمون
1

فیلتر هوا

34

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

2

فیلتر روغن

2525

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

3

لنت ترمز

586و2798

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

4

لنت کلاچ

3005

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

5

فیلتر سوخت خودروهای دیزلی ( گازوئیلی)

2769

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

6

رادیاتور

3224

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

7

کمک فنر

3006 و 12743

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

8

کلاه ایمنی

875

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

9

پمپ روغن

3289

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

10

فنرتخت

3389

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

دفتر آناليز ريسك