انجام آزمون گروه پژوهشی خودر و نیرو محرکه

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان - گروه پژوهشی خودرو و نیروی محرکه


ردیف

گستره کاری / فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش آزمون

1

فیلتر هوا

34

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

2

فیلتر روغن

2525

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

3

لنت ترمز

586و2798

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

4

لنت کلاچ

3005

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

5

رادیاتور

3224

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

6

کمک فنر

3006 و 12743

آزمون کامل با اعزام کارشناس به واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

7

کلاه ایمنی

875

 آزمون کامل با اعزام کارشناس به واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

8

پمپ روغن

3289

آزمون کامل با اعزام کارشناس به واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

9

فنرتخت

3389

آزمون کامل با اعزام کارشناس به واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

دفتر آناليز ريسك