تجلیل از پرسنل خدمات پژوهشگاه استاندارد در روز جهانی کار و کارگر

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، فرزانه انصاری سرپرست پژوهشگاه استاندارد در نشستی صمیمانه با پرسنل خدمات پژوهشگاه از ایشان تشکر و قدردانی کرد.
در این جلسه، کارکنان خدماتی به طرح مشکلات خود پرداختند و مشکلات ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان نشست، از کارکنان خدماتی پژوهشگاه به مناسب این روز تقدیر و تجلیل شد.

نشست صمیمانه روز جهانی کار و کارگر      نشست صمیمانه روز جهانی کار و کارگر
دفتر آناليز ريسك